கல்வித் தொடர் – பாரம்பரிய தடுப்பூசிகள் VS mRNA தடுப்பூசிகள்

தமிழ், கோவிட் – 19 கல்வி வளங்கள்

Jun 17, 2021

பகுதி 1: எம்ஆர்என்ஏ தடுப்பூசிகளின் அறிமுகம்

Video Transcript

covid-19 வெற்றிகள் அதிகரித்து வருவதால் புதிதாக கிடைக்கக்கூடிய

தடுப்பூசி விநியோகம் தொடர்பான கேள்விகளும் அதிகரித்து வருகின்றன

ஆசியர்களுக்கு சேவை செய்யும் முகவரி சபையின் கோவில் தடுப்பூசி

தொடர்பான கேள்விகளுக்கு பதில் அளிப்பதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது

பாரம்பரிய தடுப்பூசிகள் எதிர்மறை தடுப்பூசிகள் தடுப்பு ஊசிகள்

செயலற்ற வைரசை உடலுக்கு வழங்கும் அரிப்புக்கு நாட்டு உடலில்

நுழையும் போது அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட அந்நிய முகவரி அடையாளம்

கண்டு பதிலளிக்க உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை தூண்டுகின்ற

இது பலவீனமான அல்லது பகுதியாக இருப்பதால் தடுப்பூசி பெறுபவர்கள்

அறிகுறிகளை குறைவாகவே காட்டுகின்றனர் covid-19 தடுப்பூசிகள்

வேறுபட்டவை அவை எண்ணெய் மூலம் வழிமுறைகளை அறிமுகப்படுத்துகின்றன

இது அடிப்படையில் ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளை உருவாக்க பயன்படும்

ஒரு இல்லையா இந்தப் புரதம் நம் உடலுக்கு அந்நியமானது என்பதற்கு

முறைகள் எனப்படும் உடலில் சொந்தங்களை உருவாக்குவதன் மூலம் நம்

உடல் அதை தாக்கத் தொடங்குகின்றன நோய் தீர்க்கும் முறைகள் உருவாக்கப்

படுவதன் மூலம் உடலின் இயற்கையான பாதுகாப்புகளை நாம் நம்பலாம்

இதன் மூலம் உண்மையான வயசுக்கு அது வெளிப்படும் போது தன்னை பாதுகாத்துக்

கொள்ள உதவுகின்றது விஞ்ஞான முன்னேற்றங்கள் வைரஸ்கள் பற்றிய

அறிவு மற்றும் தடுப்பூசிகளை பற்றிய பல ஆண்டுகால ஆராய்ச்சி ஆகிய

படம் ஒரு குறுகிய காலத்தில் covid-19 தடுப்பூசியில் உருவாக்க

முடிந்தது 19 தடுப்பூசி பற்றி மேலும் அறிய விரும்புகின்றீர்களா

எனப்படும் ஆசியர்களுக்கு சேவை செய்ய முகவர் சபை covid-19 தடுப்பூசி

கல்வி தொடரில் இவ்விவரங்கள் ஒன்டாரியோ பொது சுகாதாரம்

பகுதி 2: எம்ஆர்என்ஏ தடுப்பூசிகள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன?

Video Transcript
The covid-19 cases on the rise questions regarding the newly
available vaccine being distributed are also on the rise.
Casas covid-19 vaccine education series is aiming to answer
these questions.
How do mRNA vaccines work?
The covid-19 vaccine works by delivering mRNA also known
as messenger ribonucleic acid into our body.
MRNA is a strip of information that helps create different
proteins. In order to do this, mRNA is placed inside a special
structure, which can easily pass through into the cells of
our body.
Once inside, mRNA enters our cells, providing it with instructions
to create a viral protein.
Is the protein is a foreign particles Damian system recognizes
it as an antigen.
Our immune systems, create an immune response by the antigen
and remove it from my body.
This process creates antibodies that reinforce our body’s
natural defenses to better protect itself, if exposed to
the virus.
Some side effects of this process include fever muscle, aches,
and fatigue.
However, this is a normal response to any vaccine The MRNA
vaccine requires more precision and attention from our health
care practitioners.
However, they were chosen to come back because at 19 virus,
because I’m already vaccines are faster to produce in response
to new evolving tablet.
While also providing long-term protection as it activated
both are antibody and cell mediated immune responses.
Want to know more about the covid-19 vaccine health.org to
learn more.
Information obtained from Public Health, Ontario.